Vadybos sistemos ISO standartai

Kokybė – tai visiška produkto ir jam keliamų reikalavimų atitiktis. Visos įmonės siekia, kad jų produkcija būtų kokybiška. Tai tapo būtina sąlyga išlikti konkurencingam nuolat didėjančios konkurencijos aplinkoje. Vis daugiau įvairiausiose srityse dirbančių įmonių siekia, kad būtų kuriami bei įgyvendinami tarptautiniai standartai. Įprastai tai tarptautinius standartus ISO 9001 atitinkanti kokybės vadybos sistema.

ISO STANDARTAI

ISO standartai (International Standard Organization) – tai tarptautinės standartų organizacijos kokybės sistema, kuri įmonėse yra diegiama keturiais etapais: visų pirma nusakoma kokybės konkrečiame versle esmė bei su tuo susijusios veiklos tikslai, tuomet aprašoma, kaip reikia dirbti, norint tuos tikslus įgyvendinti, įmonė dirba pagal aprašą, siekia įrodyti, kad tai daro itin kokybiškai.

Sėkmingai dirbanti įmonė turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Valdymo įrodymas yra pagrindas, suteikiantis klientams pasitikėjimą, kad jų užsakymai bus atlikti tinkamai. Įdiegta kokybės sistema padidina bendrą veiklos efektyvumą, pagerina ryšius su klientais.

  • orientavimasis į klientą,
  • lyderystė,
  • darbuotojų įtraukimas,
  • procesinis požiūris,
  • sisteminis požiūris į vadybą,
  • nuolatinis gerinimas,
  • sprendimų priėmimas remiantis faktais,
  • abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

Mes konsultuojame bei rengiame dokumentus kokybės vadybos sistemos (ISO 9001) diegimui įmonėje ir suderintais terminais užtikriname tinkamą įmonės pasiruošimą sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui bei sertifikavimui.

ISO 9001

Nors ISO 9001 standartas labiausiai paplitęs Vakarų Europoje ir JAV, jis įgauna vis daugiau populiarumo visame pasaulyje. Kokybės vadybos sistemą įsidiegusios įmonės užtikrina, kad klientai gaus produktą, atitinkantį jų bei taikomų teisės aktų reikalavimus, darbuotojams tampa aiškūs reikalavimai, darbo metodai bei atsakomybės, vadovams tai yra efektyvus įmonės valdymo įrankis.

Sertifikatas parodo nepriklausomos šalies patvirtinimą, kad įmonė įgyvendino visus standarto reikalavimus. Šį sertifikatą turinčios įmonės yra laikomos patikimomis, solidžiomis partnerėmis, su kuriomis verta megzti ilgalaikį bendradarbiavimą. Vykdant darbo procesus orientuojamasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

ISO 9001 standartas tinka bet kokio dydžio ir bet kokia veikla užsiimančioms įmonėms ir organizacijoms – verslo, valstybinėms, gamybos, paslaugų ir prekybos.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagalba užtikrinama verslo plėtra, pagerinamas įmonės įvaizdis, sumažinamas žaliavų, energijos sąnaudos, mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos, pasiruošiama griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinamos darbo sąlygos bei mažinami nelaimingi atsitikimai, gerinami santykiai su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. ISO  14001 nustato įmonių poveikio aplinkai aktyvių vadybų praktiką. Jis apima pagrindinius aplinkos apsaugai skirtus reikalavimus: atitiktį teisiniams reikalavimams, nuolatinį gerinimą, taršos prevenciją. Pagrindiniai standarto elementai: aplinkos apsaugos politika, planavimas, diegimas, vykdymas, tikrinimas, koregavimo veiksmai, vertinamoji vadovybės analizė.

Pagal šio standarto reikalavimus įmonėje sukurtos vadybos sistemos taikymas bei sertifikavimas parodo visoms suinteresuotosioms šalims (esamiems, potencialiems klientams, visuomenei, vietinei bendruomenei ir t.t.), kad įmonė aktyviai siekia įvykdyti savo įsipareigojimus aplinkai.

Mes konsultuojame bei rengiame dokumentus aplinkos apsaugos (ISO 14001) vadybos sistemų diegimui įmonėje.

Suderintais terminais užtikrinamas tinkamas įmonės pasiruošimas sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui, sertifikavimui.

Darbuotojų saugos vadybos sistema (ISO 45001)

Kiekvienos įmonės veikloje patiriama rizika turi būti įvertinama, valdoma, mažinama parinktomis darbo saugos priemonėmis.

Darbuotojų saugos, sveikatos sistema, kurios reikalavimus reglamentuoja standartas ISO 45001, įgalina įmonę valdyti rizikos veiksnius, operatyviai reaguoti į pokyčius, įtraukti darbuotojus į darbo aplinkos tobulinimą. Įmonė, įdiegusi šią sistemą, tampa patikimesne ir patrauklesne savo darbuotojams, partneriams ir klientams.

Mes konsultuojame ir rengiame dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimui įmonėje ir suderintais terminais užtikriname tinkamą įmonės pasiruošimą sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui ir sertifikavimui.