ISO standartai ir vadybos sistemos

Kokybės vadybos sistema (ISO standartai)

kokybės vadybos sistema - ISO standartaiKokybė – tai visiška produkto ir jam keliamų reikalavimų atitiktis. Visos įmonės siekia, kad jų produkcija būtų kokybiška. Tai tapo būtina sąlyga išlikti konkurencingam nuolat didėjančios konkurencijos aplinkoje. Vis daugiau įvairiausiose srityse dirbančių įmonių siekia, kad būtų kuriami ir įgyvendinami tarptautiniai ISO standartai. Įprastai tai tarptautinius standartus ISO 9001 atitinkanti kokybės vadybos sistema.

ISO standartai

ISO standartai (International Standard Organization) – tai tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistema, kuri įmonėse yra diegiama keturiais etapais: visų pirma nusakoma kokybės konkrečiame versle esmė bei su tuo susijusios veiklos tikslai, tuomet aprašoma, kaip reikia dirbti, norint tuos tikslus įgyvendinti, įmonė dirba pagal aprašą ir siekia įrodyti, kad tai daro itin kokybiškai.

Sėkmingai dirbanti įmonė turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Valdymo įrodymas yra pagrindas, suteikiantis klientams pasitikėjimą, kad jų užsakymai bus atlikti tinkamai. Įdiegta kokybės vadybos sistema padidina bendrą veiklos efektyvumą, pagerina ryšius su klientais.

  • orientavimasis į klientą,
  • lyderystė,
  • darbuotojų įtraukimas,
  • procesinis požiūris,
  • sisteminis požiūris į vadybą,
  • nuolatinis gerinimas,
  • sprendimų priėmimas remiantis faktais,
  • abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

Mes konsultuojame bei rengiame dokumentus kokybės  vadybos sistemos (ISO 9001) diegimui įmonėje ir suderintais terminais užtikriname tinkamą įmonės pasiruošimą sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui ir sertifikavimui.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda užtikrinti verslo plėtrą, pagerinti įmonės įvaizdį, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, pasiruošti griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinti darbo sąlygas ir mažinti nelaimingus atsitikimus, gerinti santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. ISO 14001 standartas nustato įmonių poveikio aplinkai aktyvios vadybos praktiką. Jis apima pagrindinius aplinkos apsaugos reikalavimus: atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams reikalavimams, nuolatinį gerinimą ir taršos prevenciją. Pagrindiniai standarto elementai: aplinkos apsaugos politika, planavimas, diegimas ir vykdymas, tikrinimas ir koregavimo veiksmai, vertinamoji vadovybės analizė.

Pagal šio standarto reikalavimus įmonėje sukurtos vadybos sistemos taikymas ir sertifikavimas parodo visoms suinteresuotosioms šalims (esamiems ir potencialiems klientams, visuomenei, vietinei bendruomenei ir t.t.), kad įmonė aktyviai siekia įvykdyti savo įsipareigojimus aplinkai.

Mes konsultuojame ir rengiame dokumentus aplinkos apsaugos (ISO 14001) vadybos sistemų diegimui įmonėje.

Suderintais terminais užtikrinamas tinkamas įmonės pasiruošimas sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui ir sertifikavimui.

Darbuotojų saugos vadybos sistema (OHSAS 18001)

Kiekvienos įmonės veikloje patiriama rizika turi būti įvertinama, valdoma ir mažinama parinktomis darbo saugos priemonėmis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, kurios reikalavimus reglamentuoja standartas OHSAS 18001, įgalina įmonę valdyti rizikos veiksnius, operatyviai reaguoti į pokyčius, įtraukti darbuotojus į darbo aplinkos tobulinimą. Įmonė, įdiegusi šią sistemą, tampa patikimesne ir patrauklesne savo darbuotojams, partneriams ir klientams.

Mes konsultuojame ir rengiame dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimui įmonėje ir suderintais terminais užtikriname tinkamą įmonės pasiruošimą sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui ir sertifikavimui.

Socialinės atsakomybės vadybos sistema

SA8000 socialinio atskaitingumo standartas tai Tarptautinės socialinės atsakomybės organizacijos parengtas standartas, nustatantis reikalavimus etiškų darbo sąlygų valdymo sistemai. Standartą taikančios organizacijos vykdo visus nacionalinius privalomuosius teisinius ir kitus reikalavimus ir laikosi standarte nurodytų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos bei Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo principų.

Pagal šio standarto reikalavimus įmonėje sukurtos vadybos sistemos taikymas ir sertifikavimas parodo, kad įmonė laikosi tarptautinių darbdavystės etikos normų.

UAB“AKILUS“ rengia dokumentus socialinės atsakomybės (SA 8000) vadybos sistemos diegimui įmonėje.

Suderintais terminais užtikrinamas tinkamas įmonės pasiruošimas sistemos patikrai, teigiamam įvertinimui ir sertifikavimui.

Sprendimas: Infomedia